Senior Leadership

D. Sattaiah

D. Sattaiah

CEO & MD

D. Sattaiah

Sushil Ramola

Sushil Ramola

Chairman of the Board

Sushil Ramola

Pankaj Jindal

Pankaj Jindal

Chief Operating Officer

Pankaj Jindal

Shawn Runacres

Shawn Runacres

Founder DomesteQ

Shawn Runacres

Nikhil Chandra

Nikhil Chandra

Market Led Programs

Nikhil Chandra